Služby

Založenie s.r.o. – základné imanie

Založenie s.r.o. základné imanie – pri zakladaní s.r.o. je potrebné najprv podpísať spoločenskú zmluvu, v prípade ak ide o podnikanie viacerých spoločníkov, alebo o podpísať zakladateľskú listinu, ak sa rozhodne podnikať iba jedna osoba. To znamená, že spoločnosť môže byť tvorená minimálne jedným človekom, ale maximálny počet spoločníkov je 50. Následne spoločnosť vzniká, ak je zapísaná v Obchodnom registri. Spoločníci potom ručia za svoje záväzky a to do výšky nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri, všetkým svojim majetkom.

Zakladne imanie

Za základné imanie sa považuje súhrn všetkých kapitálových vkladov spoločníkov, prípadne jednotlivca, pričom tieto vklady nemusia byť iba vo forme peňazí, ale môže ísť aj o nepeňažnú formu. Toto imanie je povinné a jeho hodnota je daná sumou minimálne 5000 eur. Pričom túto sumu ovplyvňuje počet spoločníkov a ďalšie náležitosti. Ak sa jedná o podnikanie viacerých spoločníkov, vklad každého z nich musí byť minimálne 750 eur a môže ísť o peňažnú aj nepeňažnú formu vkladu. Dôležité je, aby pred zapísaním do Obchodného registra boli vklady spoločníkov splatené aspoň vo výške 30 percent z výšky vkladu. Spolu musí byť hodnota vkladov splatená minimálne vo výške 50 percent zo sumy, ktorá je zákonom daná, teda 2500 eur (z výšky základného imania 5000 eur). Ostatok sumy základného imania by mal byť následne splatený maximálne do 5 rokov od vzniknutia spoločnosti, prípadne do doby určenej v spoločenskej zmluve.

ZI

Ak sa jedná o peňažné vklady, tie by mali byť splatené minimálne vo výške 30 percent z výšky peňažného vkladu. V spoločenskej zmluve však môže byť stanovená aj iná výška minimálne splateného peňažného vkladu, ktorá by mala byť splatená ešte pred zápisom do Obchodného registra. Pri nepeňažných vkladoch platí zase podmienka, že by mal byť splatený v plnej výške základného imania a to rovnako ešte pred zápisom do Obchodného registra. Po splatený vkladov sa určí jeden zo spoločníkov, ktorý bude vystupovať ako správca vkladov a ten ešte pred zapísaním do Obchodného registra písomne potvrdí zaplatenie vkladov. Ak je zakladateľom spoločnosti jednotlivec, je povinný zaplatiť základné imanie v plnej sume 5000 eur. Tento jednotlivec sa zároveň stáva aj správca vkladu.

Mohlo by se vám také líbit...